Vážený pane premiére,

z pověření kolegů starostů obcí a měst Šluknovska se na Vás obracím s naléhavou výzvou ve věci rychlého a účinného zásahu vedoucího ke stabilizaci cen energií a zajištění jejich dostupnosti pro průmyslové podniky a podnikatele.

Náš region se dlouhodobě potýká s dopady strukturálních a ekonomických změn po roce 1989. Tradiční dominantní textilní průmysl v podstatě zanikl a region bojoval s nezaměstnaností vyšší než 20%. Nezaměstnanost je na Šluknovsku i dnes kolem 5%, ale v některých obcích se blíží k 8%! Situaci zde komplikuje i věková a vzdělanostní struktura obyvatelstva, ale i vysoký podíl sociálně vyloučených osob.

S velkým znepokojením vnímáme signály od podnikatelů a manažerů firem v regionu o drtivých dopadech nekontrolovaného skokového růstu cen energií na jejich činnost. Již dnes řada z nich bojuje s naprosto nestandardní změnou dodavatelsko-odběratelských vztahů na trhu s energiemi, kdy dochází nejen k dramatickému zvyšování cen energií, ale i k vypovídání smluvních vztahů u fixovaných dodavatelských cen. Řada strojírenských, textilních, sklářských i dalších podniků v důsledku růstu cen energetických vstupů přestává být konkurenceschopná. Navíc se často nedaří nasmlouvat jejich dodávky. Není vůbec přehnané tvrzení, že aktuálně jsou ohroženy stovky pracovních míst.

Vážený pane premiére,

dobře si uvědomuji složitost situace, ve které dnes Vámi vedená vláda je, v jakém stavu převzala ekonomiku po svých předchůdcích i komplikace, které přináší dramatická proměna geopolitické situace v souvislosti s napadením Ukrajiny Ruskem. Žijeme v nestandardní době, přirozená samoregulace trhu s energiemi zcela selhala, a především u elektřiny, je její cena z pohledu občana České republiky, která je jejím soběstačným producentem a velkým vývozcem nejen naprosto nepochopitelná, ale především nepřijatelná a zničující. V tomto případě samozřejmě nejen pro podnikatele, ale i kraje, obce, a především naše občany.

Je proto třeba urychleně přijmout taková opatření, které zajistí konkurenceschopnost našeho průmyslu a udržení sociálního smíru, spočívající v plošném opatření, podobně jak k tomu přistupují okolní státy, např. snížením DPH či „zastropováním“ ceny na přijatelné úrovni. Od podnikatelů jasně zaznívá, že nepotřebují dotace či jakési zpětné příspěvky, ale stabilní a garantované dodávky. Dopady neřešení této situace budou velmi dramatické a ve své důsledku vystaví řadu zaměstnanců těchto podniků existenční nejistotě a v svém důsledku extrémně zatíží sociální systém.

Věřím, že se Vám podaří najít rychlé a účinné řešení, a podaří se Vám předejít dalšímu sociálnímu otřesu v našem regionu.

Děkuji za pochopení.

Přátelským pozdravem

Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Back To Top