Krásná Lípa 12. 06. 2023

Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás ve věci problematiky příjmu televizního i rozhlasového signálu v Krásné Lípě. Podobné poznatky mám i od dalších kolegů starostů z regionu Šluknovska. Konkrétně z Horního Podluží, Dolního Podluží, Jiřetína pod Jedlovou, Chřibské, Dolní Poustevny a Vilémova.

V poslední době registrujeme velkou nespokojenost občanů nejen v našich okrajových částech, ale i v samém centru našeho města, na sídlišti. Situaci jsem si potvrdil i s odbornými pracovníky, kteří v regionu poskytují montážní a servisní činnosti.

V současnosti Krásná Lípa přijímá signál převážně z Bukové Hory a přenos z tohoto vysílače zajištují české radiokomunikace.

  • Multiplex 23 - kanál 31 výkon 39,8kW (Nova, Barrandov atd.)
  • Multiplex 21 - kanál 33 výkon 100kW (programy Čt)
  • Multiplex 22 - kanál 38 výkon 39kW (Prima)

Z výše uvedeného je patrné, že pouze programy ČT vysílají v plném výkonu, zřejmě z důvodu platby koncesionářských poplatků a veřejnoprávnosti.

Multiplexy 23 a 22 mají výrazně nižší dosah, a v některých místech nejdou vůbec (náměstí, Kyjov, Dlouhý Důl, Hely)

Dříve tato problematická místa z hlediska příjmu vykrýval vysílač Jedlová hora, ale ten v současné době přenáší pouze programy ČT! Toto vykrytí dle našich informací zajištuje samotná Česká televize, takže vysílač neobsluhují České radiokomunikace.

Posledním je Multiplex 24, a je to čtvrtý finální multiplex DVB-T2 v České republice. Provozuje ho společnost Digital Broadcasting s.r.o. Na svých webových stránkách, kde mají mapu vykrytí, uvádějí, že Krásná Lípa je vykrytá, přesto tomu tak vůbec není! Vysílají pouze slabým výkonem z menších převaděčů. Tento multiplex u nás přijímají pouze některé panelové domy nad náměstím z důvodu výškové polohy, a to z převaděče v Jablonci nad Nisou (výkon 10kW) nebo z převaděče Děčín, ale to opravdu minimálně. Např. město Varnsdorf má pro tento Multiplex 24 svůj vlastní vykrývač. Dále je pro tento Multiplex 24 ve Velkém Šenově, který pokrývá část směrem Vilémov a Lobendavu.

Jestliže šel tento multiplex na samém začátku chytit, v současné době je příjem téměř nemožný, což pravděpodobně souvisí s důvodem budování LTE sítí, které tyto slabší signály potlačí! Samozřejmě všichni zodpovědní v této oblasti toto budou rozporovat. To stejné platí pro Multiplex 23 a 22, který obstarávají české radiokomunikace.

Rád bych Vás požádal o prověření této situace a návrh řešení, který urychleně zajistí kvalitní a bezproblémový příjem televizního a rozhlasového vysílání v našem regionu.

S přátelským pozdravem

Jan Kolář
předseda SPRŠ


 V Praze 12. července 2023

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 12. června tr. jste se na mne obrátil se žádostí o prověření situace v nedostatečném příjmu TV a R signálů v Krásné Lípě a několika dalších obcí regionu Šluknovska.

Na základě posouzení situace v dotčených lokalitách musím především upozornit, že rozdílný vysílací výkon vysílacích sítí 21, 22 a 23 z vysílače Buková hora je dán výsledky mezinárodní kmitočtové koordinace. Na jejich základě mají jednotlivé technické parametry rádiových kanálů různá omezení, vycházející z požadavků okolních států, které využívají na svém území stejné rádiové kanály. Omezující parametry jsou stanoveny v návaznosti na míru negativního ovlivnění zahraničního území vysílaným signálem a závisí především na umístění vysílače, jeho výšce, vzdálenosti od státních hranic, okolním terénu a vzdálenosti zahraničního vysílače využívajícího stejný rádiový kanál. Česká republika, resp. Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“), potažmo pak i provozovatelé předmětných vysílacích sítí, jsou povinni tato technická omezení respektovat v souladu s dohodami, které upravují mzn. kmitočtovou koordinaci zejména mezi sousedními státy.

Televizní celoplošné vysílací sítě 22, 23 a 24 jsou vysílací sítě provozované soukromými subjekty a slouží k šíření programů komerčních provozovatelů televizního vysílání. Podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je pro tyto sítě, resp. držitelům licencí jimi šířených programů stanoveno, že mají být dostupné alespoň pro 70 % obyvatel České republiky (počítáno podle údajů z posledního sčítání lidu). Protože provozovatelé těchto vysílacích sítí tuto podmínku splňují, resp. značně překračují, Úřad nemá, ačkoliv Vaši situaci plně chápe, žádnou kompetenci nutit tyto provozovatele k zajištění vyššího rozsahu pokrytí.

Budování případných dokrývačů pokrytí pro zajištění lepší (nad rámec stanovených podmínky 70 % obyvatel ČR) dostupnosti příjmu televizního signálu ve zcela nepokrytých nebo v nedostatečně pokrytých lokalitách je proto při aktuálním splnění požadavku na 70 % pokrytí zcela na rozhodnutí provozovatelů vysílacích sítí, kteří se rozhodují na základě ekonomického hlediska, nebo na základě požadavku provozovatelů televizního vysílání, jejichž programy ve svých vysílacích sítích šíří. Úřad v rámci svých kompetencí pouze zajišťuje na základě obdržené žádosti provozovatelů vysílacích sítí koordinaci kmitočtů potřebných pro případnou výstavbu těchto dokrývačů. K tomu účelu jsme opakovaně všem dotčeným provozovatelům vysílacích sítí indikovali naši připravenost k projednání jejich případných požadavků na zajištění/koordinaci pro ten účel nezbytných rádiových kmitočtů.

Rozhodnutí, zda takové dokrývače vybudují, je však výhradně v kompetenci provozovatelů předmětných vysílacích sítí a je podmíněno smlouvami uzavřenými s provozovateli vysílání, jejichž programy tyto vysílací sítě šíří. Mohu Vám proto doporučit Vaše požadavky směřovat na tyto provozovatele vysílacích sítí, nebo přímo provozovatele vysílání, kteří jsou financováni z výnosů reklamy, která je v rámci jejich programů šířena a mají tedy zájem, aby tato reklama byla dostupná maximálnímu počtu obyvatel.

Po technické stránce současně platí, že i Vámi uváděné hodnoty rozsahu pokrytí jednotlivých vysílacích sítí (multiplexů) vychází z teoreticky vypočtených hodnot, které se mohou od skutečného pokrytí lišit. Je počítáno pro venkovní umístění přijímací antény ve výšce 10 m nad terénem a v nižším místě příjmu tak nemusí být dostatečná úroveň signálu.

Z hlediska rozdílu příjmové situace vůči programům šířeným v multiplexu 21 (tzv. veřejnoprávní multiplex) musím upozornit, že v tomto případě se jedná o multiplex veřejné služby a podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, musí být celoplošné televizní vysílání multiplexu veřejné služby dostupné alespoň pro 95 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu. Proto je v rámci této vysílací sítě vybudováno více dokrývačů než pro komerční multiplexy, které mají stanoveno nižší procento pokrytí.

V případě vzniklých problémů s rušením televizního vysílání nově zřízenými základnovými stanicemi mobilních operátorů, které využívají nově pásmo 700 MHz, uvolněné od televizního vysílání ve prospěch výstavby sítí 5. generace, platí stejně jako v nedávné minulosti při výstavbě sítí 4. generace (LTE) opatření stanovená Úřadem k eliminaci těchto případů ještě v rámci tzv. zkušebního provozu jednotlivých základnových stanic (BTS). Všechny nově do provozu uváděné BTS jsou totiž podřízeny 2měsíčnímu zkušebnímu provozu s cílem právě identifikovat případné negativní projevy jejich vysílání na příjem zemského televizního DVB/T2 příjmu. Pokud se takové případy rušení objeví, je stanoven pevně daný mechanismus přijetí opatření ze strany provozovatelů mobilních sítí, včetně instalace nezbytných filtrů, případně i dočasného vypnutí BTS do vyřešení příčiny rušení. Teprve následně je možné takovou BTS uvést do rutinního provozu. Proto by případy jejich negativního vlivu na TV příjem měly být prakticky zcela eliminovány.

Pro doplnění mohu uvést, že tyto problémy řeší místně příslušní pracovníci Úřadu se zástupci mobilních operátorů, a k nahlášení problémů je možné využít i formulář na našich webových stránkách (https://dvbtform.ctu.cz/formular/udaje-o-podavateli). V případě jednotlivých konkrétních podavatelů oznámení na nekvalitní příjem jsou naši kolegové jsou současně připraveni posoudit a případně doporučit i možnost zvýšení pravděpodobnosti lepšího příjmu např. orientaci na jiný z dostupných vysílačů, popř. navrhnout i jiná možná technické opatření. Pro prvotní řešení problémů s příjmem signálu lze využít Vizualizační Portál telekomunikačních služeb, dostupný na adrese https://vportal.ctu.cz/intro, který zahrnuje mapy pokrytí pro různé telekomunikační služby a technické parametry jednotlivých vysílačů pro rozhlasové a televizní vysílání.

Vážený pane předsedo, je mi líto, že Vám k vašemu podání nemohu poskytnout příznivější informace. Pokud by bylo třeba jsem připraven k osobnímu projednání této záležitosti.

S úctou
Ing. Marek Ebert

Back To Top