Vážený pane hejtmane, vážení zastupitelé!

Zastupitelstvo ÚK svým usnesení č. 016/29Z2020 ze dne 20. 4. 2020 rozhodlo v nabytí nemovitých i movitých věcí z majetku Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. za cenu 63 miliónů korun. Součástí usnesení je i rozhodnutí o zajištění poskytování nemocničních zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku prostřednictvím střediska Krajské majetkové, p. o. – Rumburk, a to nejdříve od 1. 9. 2020.

Insolvenční správkyně JUDr. Mgr. M. Jinochová Matyášová následně dne 6. 5. 2020 oznámila zaměstnancům rumburské nemocnice, že vítěznou nabídku na převzetí nemocnice předložil Ústecký kraj.

Rádi bychom tedy touto cestou poděkovali Zastupitelstvu Ústeckého kraje za tento první jasný krok k záchraně nemocniční zdravotní péče pro občany našich obcí!

Dovolte mi Vás v této souvislosti požádat o několik bližších informací k dalšímu postupu Ústeckého kraje (dále jen ÚK). Můžete prosím představit starostům, občanům a návštěvníkům Šluknovské výběžku a zaměstnancům nemocnice:

  1. Jaké konkrétní kroky nyní nastanou z hlediska rychlého obnovení činnosti a stabilizace nemocnice.
  2. Jakou má ÚK vizi stavu rumburské nemocnice v horizontu cca následujících dvou až tří let.
  3. Rámcový plán postupných kroků, podle kterého bude ÚK, resp. jím pověřená organizace postupovat, aby vize dosáhla.
  4. Jaká odborná oddělení budou v rumburské nemocnici v rámci vize ÚK nabízet své služby, jaká bude kapacita lůžkové péče v jednotlivých oborech, a jaký se plánuje početní stav zdravotnického personálu a v jakých odbornostech.
  5. Rámcový rozpočet očekávaných/plánovaných výnosů a nákladů nemocnice na období dvou až tří let k naplnění vize.

Dlouhodobě se domníváme, že by v rumburské nemocnici měla být především zachována akutní lůžková péče interní, chirurgická a malé dětské oddělení. V průběhu posledních jednání zaznívala ze strany zdravotních pojišťoven i ministerstva zdravotnictví podpora myšlenky nového „emergency“, akutního příjmu. Je tento záměr zapracován i v plánech ÚK?

Vážený pane hejtmane, především s ohledem na složitou personální situaci v rumburské nemocnici, ale i kvůli obrovské nejistotě, které je současný personál nemocnice dlouhodobě vystaven, žádáme o maximálně vstřícný a rychlý postup ÚK při převzetí pořízeného nemovitého i movitého majetku.

Ovšem s ještě větší naléhavostí Vás žádáme o maximálně vstřícný postup při jednání se zdravotnickým personálem a dalšími zaměstnanci, díky nimž bylo možné udržet v chodu celé zařízení po celé několikaleté nejisté a velmi kritické období.

Z našeho pohledu je velká škoda, že rumburská nemocnice nebyla rovnou zařazena jako součást Krajské zdravotní, a. s. například formou pobočky nemocnice Děčín tak, jak bylo v minulosti ÚK prezentováno. Jistota zázemí a podpory kvalitního, odborného a ekonomicky i personálně silného celku by nejistotu a nervozitu stávajících zaměstnanců účinně eliminovala. To se však nestalo, a proto věříme, že Vaše odpovědi a informace do jisté míry dokáží situaci napravit.

Samozřejmě Vás, popř. Vámi pověřenou osobu mezi sebou rádi přivítáme a celou problematiku osobně prodiskutujeme. Nejbližší jednání našeho sdružení se bude konat pravděpodobně v pátek 26. června 2020 v Dolním Podluží.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska (podepsáno elektronicky)

Back To Top