ÚŘAD VLÁDY ČR
Ing. Andrej Babiš, premiér
Nábřeží Edvarda Beneše 128/4
118 00 PRAHA

 

Krásná Lípa 11. 10. 2021

Vážený pane premiére!

Obracím se na Vás, opakovaně a naléhavě z pověření kolegú - 18 starostů  obcí Šluknovska, kde žije 55 tisíc občanů Ústeckého kraje, a to ve věci trvajícího zásadního ohrožení dostupnosti akutní lůžkové péče. Tu v našem regionu zajišťuje výhradně nemocnice v Rumburku.

Potíže nemocnice v Rumburku trvají již řadu let. Během minulých let došlo k změnám vlastnické struktury, kdy nejprve nemocnici vlastnilo a provozovalo město Rumburk, které časem nebylo schopno finančně udržet výrazně ztrátový provoz. Následně proběhlo insolvenční řízení, kdy po významném tlaku ze strany obcí regionu i široké veřejnosti, a také i po Vaší intervenci, nemocnici odkoupil Ústecký kraj. Nejprve ji sice poněkud nelogicky zařadil do Krajské majetkové , a.s., ale následně ji již nové krajské vedení zařadilo jako provozní středisko Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která je součástí společnosti Krajská zdravotní, a.s. Ta je s více než devíti tisíci zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavate lem v Ústeckém kraji. Potud se tedy vše zdá v pořádku a současné organizační nastave ní nám dává naději, že adekvátní zdravotní, a i akutní lůžková péče zůstane v regionu zachována a nadále rozvíjena.

Vážné ekonomické a personální problémy provází nemocnici několik posledních let a nic zásadního na této situaci nezměnily ani výše uvedené transformační kroky.

Stále dochází k náhlému omezování rozsahu poskytované péče, jak interní, tak chirurgické! Vznikající ztrátu vyplývající z nedostatečných výkonů ponese Krajská zdravotní, a. s., což jistě není trvale udržitelné. To dále prohlubuje naše obavy.

Náhle a těžko předvídatelné omezování péče působí samozřejmě prioritně velké problémy našim občanům, ale i praktickým lékařům i Nemocnici Varnsdorf, která není např. způsobilá plně nahradit výpadky sono a rentgenologie a další.

Situací jsme se opakovaně zabývali na společném jednání starostů ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska, které se konalo dne 24. září 2021 ve Šluknově, kde byl hostem i ředitel zdravotní péče MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH. Ze strany kolegů starostů zazněla celá řada vážných připomínek k fungování nemocnice, k průběžnému uzavírání různých pracovišť, k odchodům zdravotníků atd. Stejně tak, i k sice deklarovaným, ale reálně neprobíhajícím řešením.

Obrovské personální problémy, které se bohužel nedaří překonávat, potvrdil i přítomný ředitel Dr. Tichý. Formální personální stav je v zásadním rozporu s reálným provozem, kdy se často nedaří zajistit fungování jednotlivých oddělení. K tomu je zároveň avizován odchod primáře chirurgického oddělení. Současný stav je v zásadě na hraně legislativních pravidel pro poskytování zdravotní péče touto formou.

Na následujícím jednání starostů s generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s. s MUDr. Petrem Malým, MBA, které se konalo 7. 10. 2021 v Rumburku, nám byly představeny plány na postupnou rekonstrukci nemocnice a následnou modernizaci vybavení. Takto rozsáhlé investice není možné realizovat z vlastních prostředků KZ, a.s., potažmo ani prostřednictvím vlastníka, tedy Ústeckého kraje. Zde je naprosto nezbytná intervence státu, prostřednictvím různých dotačních programů.

Žádáme Vás o maximální podporu při rozdělování dotačních prostředků do jednotlivých krajů ve prospěch Ústeckého kraje. V současné době je další financování modernizace nemocnice v Rumburku stále jen na úrovni příslibů a plánů.

Šluknovský výběžek je velmi specifickým územím, ze tří stran ohraničený Německem, ve směru do Čech je pak oddělený Lužickými horami. Dostupnost regionu je ve zhoršeném počasí velmi problematická. Máme velmi složitou etnickou a sociální skladbu obyvatelstva, vysoký průměrný věk, region se vylidňuje. Jen těžko zajišťujeme pro své školy mladé učitele, policisty, praktické lékaře, zubaře.

Akutní lůžkovou péči v oborech chirurgie, interna, dětské a gynekologie zajišťovala dříve Lužická nemocnice s poliklinikou v tomto rozsahu:

  • 6 tis. hospitalizovaných pacientů ročně,
  • 10 tis. ošetřovatelských dnů na ošetřovatelských lůžkách ročně,
  • 47 ošetření ambulantních pacientů každý rok.

Z uvedeného je tedy zřejmé, že potřeba této zdravotní péče zde skutečně existuje.

Vážený pane premiére,

přes veškerou snahu současného vedení Ústeckého kraje a KZ, a.s., i přes Vaše osobní veřejná prohlášení a deklarovanou podporu se, bohužel, stále nedaří situaci nemocnice v Rumburku stabilizovat. Vše zůstává na úrovni příslibů investic do vybavení a budoucí rekonstrukce areálu nemocnice. To samozřejmě vítáme a podporujeme.

Je však třeba aktivně řešit trvající personální nouzi a zajistit předpokládaný rozsah péče pro naše občany. Jako dílčí řešení je také potřeba dotáhnout do konce jednání o poskytování přeshraniční zdravotní pece pro české občany v blízkém německém příhraničí. Mezinárodní memorandum bylo slavnostně podepsáno již před dvěma roky - dodnes není naplněno.

Za starosty regionu mohu přislíbit účast na vytváření vhodných motivačních prvků pro nově příchozí lékaře i zdravotnického personálu, např. formou poskytnutí bydlení, pozemků na bytovou výstavbu apod.

Fungující plnohodnotná akutní lůžková péče je však pro udržení sociální stability a další rozvoj regionu nezbytná! Jedná se o zásadní, a v historii nevídanou veřejnou investici, která může být výborným startovacím impulsem, aby Šluknovsko mělo naději zvrátit dlouhodobé negativní trendy.

Žádáme Vás o maximální podporu v této, pro region Šluknovska, tak zásadní věci!

Jan Kolář
starosta města Krásná Lípa a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Back To Top